Marka başvuruları hakkında duyuru

Yazdır

linMarka kavramının ticari faaliyetler ile olan doğrudan ilişkisi nedeniyle, 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında markatescil başvurusu yapacak olan başvuru sahiplerinin başvurularını, ülkemizdeki diğer yasal

düzenlemeleri dikkate alarak hazırlamaları daha sonra meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi açısından faydalı olacaktır.

Nice Sınıflandırma sisteminin 5, 29, 30, 31, 32 ve 33. sınıflarında yapılacak başvuruların, 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un Reklam ve Tanıtım başlıklı aşağıda belirtilen 21 inci maddesine aykırı olmaması gerekiyor.

Madde 21- Gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin etiketlenmesi, reklam ve tanıtım; sahte, yanıltıcı veya gıdanın karakterine, yapısına, özellikle doğasına, özelliklerine, bileşimine, miktarına, dayanıklılığına, orijinine, üretim metoduna göre hatalı bir izlenim yaratacak, gıdanın sahip olmadığı etki ve özelliklere atıfta bulunacak, tüm benzer gıda maddeleri ile aynı özelliklere sahip olduğu halde gıda maddesinin özel karakteristiklerine sahip olduğunu bildiren veya ima eden ifadeleri ve tüketiciyi yanıltacak yazı, resim, şekil ve benzerlerini içermemelidir