MARKA TESCİLİ

Yazdır PDF

Marka; bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir. Markada en önemli kriter, ürün yada hizmetleri benzer ürün yada hizmetlerden farklılaştırmayı sağlayan ayırt edici özelliğinin bulunmasıdır..
Firmaların kuruluşları esnasında Ticaret Siciline unvanlarını tescil ettirmeleri Markalarının Tescilli olması anlamını taşımayıp, aynı unvan altında bir çok firma küçük farklılıklarla tescil edilebilir. Marka Tescilinde yetkili tek otorite Türk Patent Enstitüsüdür.
Marka başvurusu Türk Patent Enstitüsü nezrinde gün,saat ve dakika itibariyle değerlendirmeye alınır. Başka firmalarca sizden sonra yapılan tescil başvuruları (aynı veya ayırt edilemeyecek derecede aynı mal ve/veya hizmetler için) Türk Patent Enstitüsü tarafından reddedilir.
Tescilli bir markanın kullanım hakkı sadece tescil edildiği ülke içinde geçerlidir. Tescilli marka başka firmalarca; söz konusu tescilli markanın aynı mal ve/veya hizmetleri için kullanılamaz. Tescil sahibi firma, tescilli markasının taklit edildiğini kanıtladığı takdirde, taklit edilen malları toplatabilir veya söz konusu hizmeti durdurabilir. Yargıya başvurması halinde uğramış olduğu maddi ve manevi zararın temini için tazminat davası açabilir.
Tescilli bir marka satış yolu ile bir başkasına devir edilebilir, miras yolu ile intikal edilebilir, lisans (kullanım izni) verilebilir, işletmeden ayrı olarak rehin ve teminat olarak gösterilebilir.

Marka Tescil süreci:

Marka tescili yaklaşık olarak 10-12 ay sürmektir..Aşamaları ise;


Müracaat; marka ibaresinin tescil edileceği mal ve hizmetler kapsamında tescil için müsait olup olmadığının araştırılması sonucunda markanın müsait olduğunun belirlenmesinin ardından tescil talebinde bulunulmaktadır.


İnceleme, müracaatın Türk Patent Enstitüsü uzmanları tarafından tescil edilip edilmeyeceğinin sorgulanması dönemidir. Burada 556 sayılı KHK 7. maddesi uyarınca yapılan inceleme ile bir kelimenin marka olma vasfı taşıyıp taşmadığı karara bağlanmaktadır. Bu inceleme sonunda marka ya kabul edilip ilana açılacak ya da kabul görmeyerek red edilir.


İlan, inceleme sonunda markanın 3 ay süreyle Resmi Markalar Bülteni’nde 3. şahısların itirazına açıldığı dönemdir. Bu dönem içerisinde marka tamamen korumasızdır ve herkes markaya itiraz etme hakkına sahiptir.


Kabul; ilan dönemi içerisinde markaya itiraz gelmemesi halinde tescilin son safhasıdır. Türk Patent Enstitüsü markaya ilişkin kabul kararını düzenler ve belge düzenlenebilmesi için tescil harcının yatırılması talep edilir. Talep edilen tescil harcı beraberinde istenen diğer eksik evraklar tamamlanarak T.P.E.’ne sunulur.


Belge; Türk Patent Enstitüsü yukarıda sıralı tüm safhaların sonunda tescil belgesini düzenler ve tarafımıza gönderir.
Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre talep üzerine onar yıllık dönemler halinde sonsuz sayıda yenilenebilir.

Koruma süresi sona eren marka, sahibinin veya onun yetkili kıldığı vekilin talebi halinde yenilenir. Yenileme talebinin yapılması koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içinde gerçekleştirilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi, ek ücret ödenmesi koşuluyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre uzatımı içinde de yapılabilir. Yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır.

Gerekli Evraklar

  • Başvurusu yapılacak markanın logo, amblem veya yazı karakteri
  • Vekaletname (firmamız tarafından düzenlenmekte, noter onayı gerektirmemektedir.)
  • Tüzel kişi ise firma unvanı, vergi dairesi ve numarası
  • Özel kişi ise TC kimlik numarası